تاریخ : 1395/02/30 | 19:25 | نویسنده : غیاثوند
آره 
اون عروسك لباس داره و تــو نــداری
آخـــه تو تــوی سینت قـ♥ـلبی داری كـــه 
تـو هـیچ لباسی جــا نمیشه 
نگــاش نكن
بیا بـــریم ...